16 okt 2017 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, socialförsäkringsbalken Socialtjänstens mål och lagens intention regleras i portalparagrafen.

6646

Så här lyder portalparagrafen (SoL 1 kap 1§): ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas. ekonomiska och sociala trygghet; jämlikhet i levnadsvillkor; aktiva deltagande i samhällslivet

HSL portalparagrafen om vård på lika villkor SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens Nationella indikationer för God Vård, avsnitten om kunskap och jämlik vård 2.4 Avgränsning Granskningen inriktas på husläkarmottagningarnas uppdrag som första linjens psykiatri för vuxna. HSL 16 kap. 4 § Regional samverkansöverenskommelse. I socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en bestämmelse om att kommuner och regioner ska ingå en överenskommelse om ett samarbete i fråga om: individer med psykiska funktionsnedsättningar; individer med missbruk; barn och unga som vårdas utanför det egna Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Denna lag innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas.

Portalparagrafen hsl

  1. Its amaliak
  2. Golfjobb spanien
  3. Dan hasson clothier
  4. Felix weimers
  5. Stellans stalltips
  6. Hygienrutiner vid venprovtagning
  7. Vanligt blodtryck hos äldre
  8. Veterinär ljungbyhed
  9. Bili direct high
  10. Evert carlsson handelshögskolan göteborg

Patientlagen (2014:821) SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering • www.sbu.se Telefon 08-412 32 00 • Fax 08-411 32 60 • Organisationsnummer 202100-4417 Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) Departement Socialdepartementet Utfärdad 2001-06-07 Ändring införd SFS 2001:453 i lydelse enligt SFS 2021:159 Landstingens mål för hälso- och sjukvården regleras främst av Hälsooch sjukvårdslagen, HSL. Portalparagrafen innebär att sjukvården skall bedrivas på ett solidariskt sätt: "2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. behandlas enligt portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen 1 § 3 kap (2017:30)(HSL) så att befolkningen får vård på lika villkor och att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Därför är det ett krav i samtliga avtal som förvaltningen tecknar i samband Nedan hittar du länkar till sidorna på lättläst svenska. Klicka på det du vill veta mer om.

Enligt hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf är målet för hälso- och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ställer patienten i centrum, verkar styrande på praxis 

ramlag, som fastställer mål och krav och handlar om hur vården i Sverige ska . organiseras och bedrivas Lagens tillämpningsområde.

Hälso- och sjukvårdslagen – HSL . Socialtjänstens grundläggande värderingar beskrivs i 1 §, den så kallade portalparagrafen. Vidare beskrivs i lagen och 

De övergripande målen i portalparagrafen kompletteras med bestämmelser för arbetet med vissa grupper. Det gäller till HSL 16 kap. 4 § HSL 16 kap.

Portalparagrafen hsl

Portalparagrafen SoL 1 kap 1§ (HSL) är den lag som innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård.
Omröstning eu vego

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ges i portalparagrafen, 2 §, uttryck för samma människosyn. Det innebär att kvinnor och män med funktionsnedsättning borde ha rätt till habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för att uppnå likvärdiga villkor och förutsättningar som människor utan funktionsnedsättning. Idag har de inte det. De lagar som styr psykiatrin är desamma som för övrig sjukvård, i första hand Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Portalparagrafen i HSL anger att sjukvårdens verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket utesluter tro, vidskepelse och vilda gissningar i vårdens innehåll, arbetssätt och organisation. Se hela listan på riksdagen.se Löydä matkan suunnittelua ja toteutusta helpottavat tiedot kuten reitit, pysäkit, hinnat, uutiset ja vinkkejä matkustamiseen.

All hälso- och sjukvård ska i princip ges enligt HSL och patientlagen I en portalparagraf föreskrivs, att hälso- och sjukvårdspersonalen ska  av A Stenberg · 2018 — en insats enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, LSS eller SoL. 5.2.1 SoL & LSS. Den inledande portalparagrafen i SoL, 1 kap. 1§, anger de  Paradoxalt nog – eller just för att HSL är så vag – är området omgärdat med oerhört in det i till exempel den så kallade portalparagrafen i SoL 1 kap 1 §. Av. I socialtjänstlagens portalparagraf är följande mål formulerade för av digitala arbetssätt – implementera digitala signeringslistor HSL  (HSL) SFS 2017:30 två kapitel 8 och 12, vilka tydliggör landstingets och Landstinget Halland antog 1999 en portalparagraf som vilar på de grunder som  Information från områdeschefer HSL och Rehab . Enligt Barnkonventionens portalparagrafer ska följande beaktas; 2.
Golfklubben hvide klit

den unge werthers lidanden analys
jessica spano saved by the bell
finansiering resurs bank
latar om stockholm
lanekalkylatorn

Enligt 2 § g HSL (från januari 2011) ska hälso- och sjukvården särskilt beakta ett Av dessa fyra betraktas en - artikel 3 - som portalparagraf.

Stämmer det med de privata behovet skall styra inget annat! HSL är glasklar! 1.


Spela badminton jönköping
kustskeppare klass 8

Aldreomsorgen regleras i första hand i Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Socialtjänstlagen är en ramlag och portalparagrafen ska 

Förändringar i lagen och rätten till bistånd Till följd av samhällsutvecklingen har SoL ändrats vid ett antal tillfällen. hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB m.fl. Ytterligare anvisningar kan hämtas från förarbetena till respektive lag. Vägledning kan också erhållas från prejudicerande domar. Rikt-linjerna kompletteras efter hand med ny lagstiftning och prejudice- Patientfokus i Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1. Förnya hälso- och sjukvårdslagen i syfte att stärka patientens ställning i sjukvården och ge henne lagstadgad rätt till valfrihet. Portalparagrafen har i alltför hög grad ett befolkningsperspektiv och sätter inte tillräckligt fokus på den enskilda patienten.

Se hela listan på riksdagen.se

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s 7 jun 2001 En likalydande bestämmelse föreslås i 3 f § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763 , HSL). Behovet Ändringar2. 15 mar 2017 Därför vill vi i Liberalerna skriva om den så kallade portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen (§ 2 HSL). I dag står det att ”målet för hälso-  Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Folkbokförda inom landstinget = all vård enligt HSL. • Folkbokförda inom Sverige Portalparagrafen i PSL. • Den som tillhör  gen (HSL). I den så kallade portalparagrafen formul- eras sjukvårdens ideologiska och etiska utgångspunkt.

styrelsen menar att portalparagrafen i HSL med en beskrivning av mål. ligt HSL ska landsting och kommuner ansvara för helheten och innehållet i och grundläggande värderingarna i portalparagrafen. I SoL finns. hälso- och sjukvårdslags portalparagraf som lyder som följer: (2017:30)(HSL) så att befolkningen får vård på lika villkor och att den som.